دکتر امین مرادی

راهنمای مدلسازی با آباکوسhttp://uupload.ir/view/z9x3_راهنمای_مدلسازی_با_آباکوس.pdf